Spis treści

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Warunki korzystania z Serwisu DietaFigura.pl ; Warunki techniczne, Warunki formalne, Warunki ogólne
IV. Usługi Dieta Figura: Zakres usług, Zestawy dietetyczne Dieta Figura, Warunki składania zamówień przez Klientów, Warunki przyjmowania i realizacji zamówień
V. Polityka prywatności
VI. Reklamacje
VII. Postanowienia końcowe

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.dietafigura.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu DietaFigura.pl;
2. DIETA FIGURA– spółka działającą pod firmą MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług DIETA FIGURA;
4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a DIETA FIGURA z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
5. Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA  – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
6. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków oraz soków owocowo-warzywnych w tym – programów dietetycznych wskazanych na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie dostępnym na stronie https://www.dietafigura.pl
7. Usługi DIETA FIGURA – przygotowanie Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA , ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie DietaFigura.pl
8. Serwis internetowy/Serwis DietaFigura – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.dietafigura.pl
9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę zestawu dietetycznego lub Produktów
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę zestawów dietetycznych lub Produktów.
12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług DIETA FIGURA.
2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@dietafigura.p lub pod numerem telefonu: 509983362.
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dietafigura.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie.
5. Właścicielem i administratorem Serwisu DietaFigura.pl jest DIETA FIGURA.
6. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

III. Warunki korzystania z Serwisu DIETAFIGURA.PL

1. DIETA FIGURA informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy DIETA FIGURA a Klientem.
2. DIETA FIGURA informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową.
3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
-komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania z Serwisu DietaFigura.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu DietaFigura.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania z Serwisu DietaFigura.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. DIETA FIGURA zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu DietaFigura.pl może być utrudniony lub niemożliwy. DIETA FIGURA zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
6. Wygląd i treść Serwisu DietaFigura.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług DIETA FIGURA stanowią własność DIETA FIGURA i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
8. Klient zobowiązany jest podać DIETA FIGURA wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
9. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie DietaFigura.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie DietaFigura.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie DietaFigura.pl, nawet jeśli nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie DietaFigura.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie DetaFigura.pl do używania osobom trzecim.
11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu DietaFigura.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
12. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług DIETA FIGURA.

IV. Usługi DIETA FIGURA

1. Usługi DIETA FIGURA obejmują:
– przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA oraz innych produktów dostępnych na stronie DietaFigura.pl;
– dostawę Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA lub innych Produktów na wskazany adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw DIETA FIGURA, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie DietaFigura.pl
– prowadzenie konta Klienta w Serwisie DietaFigura.pl
2. Zestawy dietetyczne DIETA FIGURA
-Zestawy dietetyczne DIETA FIGURA są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej dziennej wartości kalorycznej.
– Zestawy w programie składają się 5 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.
– Zestawy w programie Office składają się z 4 gotowych posiłków. Piąty posiłek – kolację uzupełniającą dietę do wybranej dziennej wartości kalorycznej – Klient powinien przygotować we własnym zakresie.
– Zestawy w programie Office składają się z 4 gotowych posiłków. Piąty posiłek – kolację uzupełniającą dietę do wybranej dziennej wartości kalorycznej – Klient powinien przygotować we własnym zakresie.
– Serwis DietaFigura.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych Zestawów i Produktów
3. Zryczałtowane ceny Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA i innych produktów określone są w Serwisie DietaFigura.pl
4. Ceny Zestawów dietetycznych wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
5. Cena Zestawu Dietetycznego DIETA FIGURA obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres w jednej z miejscowości objętych zasięgiem dostaw DIETA FIGURA.
6. Aktualna lista miejscowości objętych zasięgiem dostaw DIETA FIGURA jest dostępna w Serwisie DietaFigura.pl w zakładce „ZAMÓW”.
7. DIETA FIGURA zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług DIETA FIGURA, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych czy Produktów.
8. DIETA FIGURA zastrzega sobie prawo do zmiany cen Zestawów dietetycznych czy Produktów.
9. DIETA FIGURA zastrzega sobie prawo do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miejscowości, jak i rezygnacji z dostaw do miejscowości uprzednio obsługiwanych.
10. Informacje o Zestawach dietetycznych DIETA FIGURA lub produktach podane są na stronach internetowych Serwisu www.DietaFigura.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty.
12. Dodanie nowych Produktów nie stanowi podstawy do zmiany Regulaminu.
13. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych Dieta Figura lub Produktów przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
14. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
15. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
–  Telefonicznie pod numerem +48 509 983 362 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00., w tym celu Klient powinien:
wybrać numer telefoniczny Biura Obsługi Klienta : (+48) 509 983 362, a po uzyskaniu połączenia;
określić wybrany rodzaj i liczbę Zestawów dietetycznych, ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie (4 lub 5) oraz terminy dostaw;
podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy, informację czy dieta ma być dostarczona pod drzwi- koniczne jest podanie kodu do klatki, informację dieta ma być dostarczona do rąk własnych , informację czy kurier ma dzwonić telefonem czy domofonem
wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez ustne potwierdzenie zamówienia i zobowiązanie się do zapłaty kwoty podanej przez konsultanta DIETA FIGURA.

– Poprzez pocztę elektroniczną w tym celu Klient powinien:
podać w wiadomości e-mail wybrany rodzaj i liczbę zamawianych Zestawów dietetycznych ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie (4 lub 5) oraz terminy dostaw;
podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, informację czy dieta ma być dostarczona pod drzwi- koniczne jest podanie kodu do klatki, informację  dieta ma być dostarczona do rąk własnych , informację  czy kurier ma dzwonić telefonem czy domofonem, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy;
wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@dietafigura.pl,
– W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie DietaFigura.pl, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA i Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
– Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
– Przez serwis DietaFigura.pl, w tym celu Klient powinien:
wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry kaloryczności, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie dietafigura.pl
wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy, plus informację czy dieta ma być dostarczona pod drzwi- koniczne jest podanie kodu do klatki, informację  dieta ma być dostarczona do rąk własnych , informajcę  czy kurier ma dzwonić telefonem czy domofonem );
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu DietaFigura.pl zawierający „Politykę prywatności.”
wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.

16. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
17. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
18. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub numeru telefonu, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
19. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
20. Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Zestawem dietetycznym DIETA FIGURA lub Produktem fakturę VAT obejmującą dostarczane Zestawy dietetyczne DIETA FIGURA lub Produkty.
21. Zamówienia złożone w Dni robocze do godziny 22:00 zostaną zrealizowane 3 dni po dacie złożenia Zamówienia.
22. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 22:00 oraz w pozostałe dni zostaną zrealizowane od 4 Dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia.
23. Złożone Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności do godziny 22:00 (przelew wykonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: kontakt@dietafigura.pl potwierdzenia płatności).
24. Godzina 22:00 w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
25. Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 22.00, w przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 22.00, Usługodawca dostarczy Produkt na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 22.00).
26. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.
27. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu DietaFigura.pl informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa.
28. Dostawa Zestaw dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 4.00 do 8.00. lub 16.00 do 22.00 w zależności od miejsca dostawy.
29. Dostawa odbywa się w miarę możliwości w przedziale czasowym preferowanym przez Klienta.
30. Koszt dostawy Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktów jest zgodny z informacjami zawartymi w formularzu zamówienia dostępnym na stronie Serwisu DietaFigura.pl.
31. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren dostaw istnieje możliwość anulowania zamówienia, podjęcia negocjacji co do warunków i dodatkowych kosztów dostawy z Klientem indywidualnie.
32. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
33. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 22.00 w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu

34. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu Klientowi. Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
35. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi nie przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy bez możliwości wykorzystania PROMOCJI.
36. W przypadku zmiany Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produkt w trakcie Okresu abonamentowego na Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 22:00 dnia poprzedzającego dostawę.
37. W przypadku zmiany Zestawu dietetycznego DIETA FIGURA lub Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt o niższej wartości, Klient otrzyma zwrot nadpłaty lub będzie ona rozliczona podczas kolejnego zmówienia.
38. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym złożeniu takiej informacji, wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@dietafigura.pl i powiadomieniu Usługodawcy.
39. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 3 Dni roboczych, jeżeli informacja została przekazana do godziny 22.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
40. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
41. Dieta Figura zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
42. DIETA FIGURA informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA i Produktu związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie DietaFigura.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.
43. DIETA FIGURA nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych DIEATA FIGURA i produktów.
44. DIETA FIGURA informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu Dietafigura.pl oraz telefonicznie przez dietetyków DIETA FIGURA są oparte na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA i Produktów.
45. Dieta Figura zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania i realizacji dostaw.

V. Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych jest spółka działającą pod firmą MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl
2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zamówień i usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
3.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO:
– art.6 pkt 1 lit. a. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,
– art.6 pkt 1 lit. b. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
– art.6 pkt 1 lit. c. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
– art.6 pkt 1 lit. f. – oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie przez Administratora danych na podstawie zgody.
6. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, przysługuję prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
– przedawnienia roszczeń,
– wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),
– w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka,
– wykonania umowy,
– czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia,
– czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– fakturowaniem,
– pobieraniem opłat,
– rozpatrywaniem reklamacji,
– ewentualne dochodzenie wierzytelności,
– kontrolą jakości usług,
– marketingiem własnych usług.
9. Prawa osób, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
10. Administrator danych przetwarzający dane osobowe stosuje środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
– kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych DIETA FIGURA,
– podmiotom z którymi DIETA FIGURA współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych,
– dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce,
– dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,
– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
– kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne,
– agencjom marketingowym,
– biurom rachunkowym.
W/W podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
12. Serwis DietaFigura.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
13. SerwisDietaFigura.pl stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki)
14. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.
15. Administratorem można skontaktować się poprzez kontakt pisemny, na adres: MWM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl

VI. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt bez wad.
2. Reklamacje należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. Koszalin 75-644, Jaśminowa 16 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietafigura.pl
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu Zestawu dietetycznego lub Produktu
– przesłać drogą mailową wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny oraz dokumentację fotograficzną.
– dostarczyć reklamowany Zestaw dietetyczny lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
4. Zestaw dietetyczny DIETA FIGURA lub Produkt należy niezwłocznie dostarczyć lub przesłać na adres Koszalin 75-644, Jaśminowa 16 ustalając z usługodawcą warunki i czas odbioru towaru.
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@dietafigura.pl lub drogą pisemną na adres: Koszalin 75-644, Jaśminowa 16.
10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
11. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
– warunków świadczenia Usług oraz Oferty;
– warunków korzystania z Usług;
– funkcjonalności Serwisu DietaFigura.pl;
– obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie DietaFigura.pl

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmian. Zamówienia takie będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9. Wszelkie prawa do Serwisu DietaFigura.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu DietaFigura.pl, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 roku.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat:

MWM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie 75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: reklamacje@dietafigura.pl

 

Zgłaszam reklamację drogą elektroniczną następującej usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną dotyczącą

Posiłku z zestawu dietetycznego ……………………………………………………………………………………

Soku z Diety sokowej ……………………………………………………………………….………………………

Lunchu  ………………………………………………………………………………………………………………

dostarczonego dnia ……………………………….……. z czasem spożycia na ……………………………………

 

Do odbioru przez kuriera  został przygotowany:

zestaw 5 posiłków ……………………………………………………………………………………………….…

zestaw 6 soków ……………………………………………………………………………………………….……

1 lunch……………………………………………………………………………………………..……………….

Imię i nazwisko konsumenta:

……………..…………………                         …………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………….…

Podpis konsumenta:

…………………………………

Data wypełnienia zgłoszenia:

…………………………………

Godzina zgłoszenia:

………………………………….

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Adresat:

MWM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie 75-644 przy ulicy Jaśminowej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 664568, NIP 6692532927, REGON 366612314, telefon: +48 509983362, poczta elektroniczna: kontakt@dietafigura.pl

 

Data przyjęcia ………………………………………………………………………………………….………….

Godzina przyjęcia ………………………………………………………………………………………………….

zestaw 5 posiłków ……………………………………………………………………………………………….…

Śniadanie oryginalnie zapakowane  ………………. Przekąska oryginalnie zapakowana …………………………

Obiad oryginalnie zapakowany  ………………….. Podwieczorek oryginalnie zapakowany …………………….

Kolacja oryginalnie zapakowana  ………………….

zestaw 6 soków

Sok nr 1 oryginalnie zakręcony ……………..………… Sok nr 2 oryginalnie zakręcony …………….…………

Sok nr 3 oryginalnie zakręcony ………..……………… Sok nr 4 oryginalnie zakręcony …………….…………

Sok nr 5 oryginalnie zakręcony ……..………………… Sok nr 6 oryginalnie zakręcony …………….…………

1 lunch …………………………………………………………………………………………..………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta:

……………..…………………………                 ………………………………………………………..…

Adres konsumenta:

…………………………….……………………………………………………….………………………………

Podpis konsumenta

 

…………………………………

Notatka Kuriera

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Podpis kuriera

 

…………………………………